shabahate guz ba dust-dokhtar…

1. har dotashun ro ke vel koni rahat mishi!
2. agar ba molayemat bahashun raftar koni chos mishan!
3. agar kasi befahme gandesh dar miad!

Advertisements