ghayegh savari dar kavir…

ye rashtie mire kavir ghayegh savari, unja ye torke ra mibine ke dare mahigiri mikone.

Advertisements